مغز خالی

فکرمون به محضی که ایجاد می شه ویژژژژژژ سقوط می کنه و بعد تالاپ و صداش تو مغزمون می پیچه. امان از مغز خالی. همینمون مونده انقد اون تو خلا ایجاد شه که چشمامونو بکشه تو کلمون بعد را که میریم اون تو قل قل بخورن!

/ 3 نظر / 19 بازدید
نعیمه

چه قد با نمک بود[لبخند] مینا چی شد به فکرت رسید اینو بنویسی...هان؟[متفکر]

باتلاق

آمدیم دیدیم در کامنت دانی پست قبل، عنصری نامطلوب موش دوانی نموده. باشد که روزی زبانشان در حلقوم خشک شود و حقوق همه مظلومین بازستانده شود...

میرس

هاچ خانوم یه خورده توضیح بیشتر می دادی