...

حرف زیاده و گفتن کم. گفتن زیاده و حرف کم. فکر زیاده و گفتن کم. گفتن زیاده و فکر کم...

باشد که زیادی کم شود و کمی زیاد...

..........................................................................................

باشد که بازگشتی باشد... به آینده، حال، گذشته...

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهبان

ببین خیلی فکر کردم آخر سر دیدم بهتره وصل کنم به مال تو ببینم چی می گی باشد که شود!