سکوت
cracked nothing

 

زندگی مثل خط کشی خیابان شده است

یک خط پشت سر

یک هیچ رو به رو

 

 

قدم قدم قدم. خط می رود نمی پیچد نمی ایستد محو نمی شود تا بی نهایت تو هست و بیشتر. می رود و تو ناچار. بی حرف بی سوال. قدم قدم قدم. تویی و هیچ. همه چیز و هیچ. سفید. این بی انتهای سفید. قدم قدم قدم. صدا نه. سکوت نه. چپ راست جلو عقب نه. هیچ نه. سفیدی و بی نهایت و خط. فکر نه. تو نه. قدم قدم قدم

 

سیاه. سیاه. سیاه. سکوت. فریاد. خراش. درد. روزنه. چنگ. درد. فریاد فریاد فریاد فریاد. سیاه. سیاه. روزنه

 

اما. اما. سیاهی و روزنه. روزنه و سیاهی. روزنه و سیا

 

سفیدی و خط و توی ایستاده

this big nothing with a crack...