سکوت
...

دیروز تو عرشه وسط یه بحث بی ربط یکی از دوستان چیز بی نظیری گفت.

گفت وقتی برای اولین بار می خواسته از dive بپره پایین می ترسیده پس اول می پره بعد فکر می کنه.

این تو چه جاهای زیادی از زندگی باید فلسفه آدم باشه ، جاهایی که لازمه قبل از اون که به خودت مهلت بدی به ترست فکر کنی، بپری...