سکوت
 

"آن هایی دنیا را به جهنم تبدیل کرده اند که خواسته اند در آن بهشت بسازند"

 

هولدرلین, شاعر آلمانی قرن ۱۹