سکوت
 

دوست نداری تو این هوا با یه لیوان قهوه داغ و یه کتاب این جا نشسته باشی؟