سکوت
 

به نظرت جسارتشو داریم که کارایی رو کنیم که اکثر آدما جرأتشو ندارن؟ جوری زندگی کنیم که بقیه آرزوشو دارن ولی می ترسن؟