سکوت
 

«صد سال پیش هر شخص می توانست تمام دانسته های انتشار یافته جهان را در کتابخانه منزلش جمع آوری کند»

!