سکوت
...

 ا

 ا

تا الان به شباهت چاه و کاروان سرا پی بردی؟

 ا 

...

ا