سکوت
 
من هرگونه دست داشتن توی این متن پایینو تکذیب می کنم. کار محبوبه اس!