سکوت
...

حرف زیاده و گفتن کم. گفتن زیاده و حرف کم. فکر زیاده و گفتن کم. گفتن زیاده و فکر کم...

باشد که زیادی کم شود و کمی زیاد...

..........................................................................................

باشد که بازگشتی باشد... به آینده، حال، گذشته...