سکوت
 

بیشتر از نصف ماه رمضون گذشت. چقدر سریع. از دست دادنش حیفه. شب قدره...