سکوت
...

راه شمایید و رونده شما.

و آنگاه که یکی از شما از پای می افتد، افتادنش زنهاریست از برای آن ها که از پشت سر می آیند تا پایشان به سنگ نگیرد.

آری، و نیز زنهاری است از برای آن ها که از پیش رفته اند و با آنکه تیزروتر و استوارتر بوده اند سنگ را از سر راه برنداشته اند.

 

پیامبر، جبران خلیل جبران