سکوت
 

دائمی بودن یه صدا مانع شنیده شدنش می شه

مثل خدا