سکوت
...

چقدر یه آدم عظیمه که وقتی که خودش خسته اس و حال انجام یه کار رو واسه خودش نداره بلند می شه و اون کار رو برای کسی که براش مهمه انجام می ده...